Om genoptræningstilbud

Her kan du læse om Randers Kommunes vision, specialisering af genoptræningen, kvalitetsstandarder og lovgivning på området.

Pr. 1. september 2012 har Randers Kommune besluttet at specialisere genoptræningen. Formålet med specialiseringen er at sikre borgerne en optimal, effektiv genoptræning af høj faglig kvalitet.

I Randers Kommune tilbydes borgerne ”frit valg” blandt de kommunale leverandører. Dette betyder, at man som borger selv kan vælge, hvor genoptræningen skal foregå blandt de kommunale centre som har specialiseret sig indenfor det aktuelle område. I Randers Kommune tilbydes genoptræning i Rehabiliteringsenheden i Randers Sundhedscenter og i de 3 ældreområder.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarderne på træningsområdet for Randers kommune 2011 består af tre kvalitetsstandarder.

  1.   Genoptræning efter sundhedsloven § 140
  2.   Genoptræning efter serviceloven § 86 stk. 1.
  3.   Vedligeholdelsestræning efter serviceloven § 86 stk. 2.

Kvalitetsstandarderne beskriver serviceniveauet for det kommunale træningstilbud.

Lovgivning

Genoptræning efter Sundhedsloven § 140 (genoptræningsplaner)

§ 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner.

Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud.

Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven § 140 a og b

§ 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud.

§ 140 b. Ministeren for sundhed og forebyggelse kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen tilbyder anden behandling end nævnt i § 140 a.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om behandling efter stk. 1.

Genoptræning efter Serviceloven § 86 stk. 1

§ 86 stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Vedligeholdelsestræning efter Servicelove § 86 stk. 2

§ 86 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.